Regulamin
Bon Turystyczny
RODO i Polityka Prywatności

REGULAMIN

1. WSTĘP – DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji lokalów na wynajem krótkoterminowy MS APART.

1.2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1.3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:

GOŚĆ – osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, zawartej z apartamentami MS APART, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. Z 2016 , poz 1030 ).

MS APART – Marlena Szawioła ul. Zofii Nałkowskiej 1 57-320 Polanica Zdrój, prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą MS Apart Marlena Szawioła z siedzibą w Polanicy Zdrój przy ul. Zofii Nałkowskiej 1 [kod 57-320], wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 883-183-37-29; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

SERWIS – strona internetowa www.ms-apart.pl. Operatorem Serwisu jest firma MS APART.

APARTAMENTY – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie MS APART na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi.

UMOWA NAJMU APARTAMENTU – umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy MS APART, a GOŚĆMI, z chwilą otrzymania przez GOŚCI potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610).

KOSZTY NOCLEGU – opłata dokonywana przez GOŚCI za usługę hotelarską w APARTAMENCIE skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia.

KOSZTY SERWISU – opłata dokonywana przez GOŚCI za udostępnienie im pościeli i ręczników oraz sprzątanie i przygotowanie apartamentu.

OPŁATA MIEJSCOWA – opłata pobierana od GOŚCI zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);

REZERWACJA ONLINE – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM;

SIŁA WYŻSZA – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności : zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie APARTAMENTU przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy MS APART.

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez SYSTEM TELEINFORMATYCZNY;

2. REZERWACJA – OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI

2.1 W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularzy rezerwacyjnych oferowanych przez firmy pośredniczące lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 788 222 633 oraz mailowo na rezerwacje@ms-apart.pl .Dane jakie należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę planowaną godzinę zameldowania.

2.2. Potwierdzenie rezerwacji ze strony GOŚCIA jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia UMOWY NAJMU APARTAMENTU.

2.3. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem UMOWY NAJMU APARTAMENTU.

2.4. W ciągu trzech dni roboczych od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile ustalono inaczej ). GOŚĆ zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% lub 50% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy w PLN: 71 1020 5112 0000 7102 0133 1222 Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.

2.5. MS APART dokonują rezerwacji APARTAMENTU na nazwisko osoby, realizującej płatność. Płatność można zrealizować za pomocą przelewu.

2.6. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30 lub 50% na konto bankowe MS APART w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

3. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE GOŚCIA

3.1. Zameldowanie GOŚCIA w lokalizacjach Polanica Zdrój oraz Kłodzko odbywa się w APATAMENCIE z zachorowaniem formy pisemnej. Obiekty Czarna Góra posiadają sejfy przy drzwiach wejściowych do każdego APARTAMENTU i GOŚĆ melduje się samodzielnie. MS APART jest zobowiązane do udostępniania wszelkich danych w lokalizacyjnych APARTMANETU oraz kodów do drzwi wejściowych oraz sejfów.

3.2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 20.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.

3.3. W razie nie opuszczenia APARTAMENTU przez GOŚCIA do godziny 11:00 i uniemożliwienie MS APART przeprowadzenie terminowego wykwaterowania GOŚĆ zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

3.4. W razie nie opuszczenia APARTAMENTU przez GOŚCIA do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę i jest pełnopłatna przez GOŚCIA.

3.5. MS APART w celu zabezpieczania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych może pobierać od GOŚCI kaucję. Jest ona nieoprocentowana i w całości zwrotna maksymalnie do 7 dni roboczych od daty wymeldowania GOŚCIA.

3.6. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, GOŚĆ zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie MS APART. W razie braku kontaktu Z GOŚCIEM, MS APART zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

3.7. Procedura zameldowania wymaga okazania przez GOŚCIA dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4. CENY ZA WYNAJEM

4.1. Obowiązujące ceny wynajmu APARTAMENTÓW podane są na portalach internetowych bądź bezpośrednio kontaktując się z MS APART, ceny zależne są od ilości rezerwowanych dni oraz sezonowości.

4.2. Opłatę uzdrowiskową GOŚĆ uiszcza w dniu przyjazdu bądź wyjazdu, wynosi ona 4 zł za osobę za dobę.

4.3. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media, prąd i wodę.

4.4. Cena podana przy APARTAMENCIE jest ceną za wynajem za dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danej rezerwacji. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do APARTAMENTU przyjadą GOŚCIE w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych MS APART ma prawo do odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą.

4.5. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania innych osób nie objętych rezerwacją do każdej doby zarezerwowanej przez GOŚCIA doliczona będzie stała opłata 100 zł za każdą kolejną niezgłoszoną osobę.

4.6. UMOWA NAJMU APARTAMENTU nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz ewentualnych kosztów parkingu i przewozu. APARTAMENTY nie są wyposażone w środki higieniczno – sanitarne, środki czystości i gospodarstwa domowego.

5. WYKONANIE USŁUGI NOCLEGOWEJ

5.1. W przypadku stwierdzenia przez GOŚCIA w trakcie wykonania usługi, że jest ona wykonywana w nienależyty sposób lub niezgodny z warunkami rezerwacji jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń MS APART telefonicznie lub na adres rezerwacje@ms-apart.pl

5.2. W sytuacji nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonania usługi GOŚĆ może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji na biuro@ms-apart.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wymeldowania GOŚCIA. MS APART powiadomią niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail o rozpatrzeniu reklamacji do 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

5.3. Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania APARTAMENTU w zakresie czystości powinna być zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, nie później niż w ciągu 2 godzin od zameldowania. Reklamację nie będą rozpatrywane pozytywnie jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub odmówiono zgody na wejście osoby z personelu MS APART w celu usunięcia nieprawidłowości.

5.4. GOŚCIE zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Wspólnot Mieszkaniowych działających w danej lokalizacji.

6. OBOWIĄZKI GOŚCIA

6.1. GOŚĆ jest zobowiązany do korzystania z APARTAMENU zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z APARTAMENTU jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia tej zasady GOŚĆ będzie zobowiązany do pokrycia kosztów doprowadzenia APARTAMENTU do stanu pierwotnego.

6.2. W kosztach obsługi GOŚCI skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie APARTAMENTU, które obejmuje usunięcie śladów obecności GOŚCI w APARTAMENCIE. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez GOŚCI. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń GOŚCIE zobowiązani będą do zapłaty Kosztów obsługi GOŚCI w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.

6.3. W przypadku zagubienia kluczy GOŚĆ zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.

6.4. GOŚĆ zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, MS APART zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu GOŚCIOWI pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

6.5. W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.

6.6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez GOŚCIA w APARTAMENCIE w okresie trwania UMOWY NAJMU APARTAMENTU. W przypadku uszkodzeń wynikających z 

niewłaściwego użytkowania rzeczy które są na wyposażeniu APARTAMENTU GOŚĆ zobowiązany jest do dokonania opłaty kary w wysokości średniej rynkowej wartości naprawy rzeczy / bądź przy braku możliwości naprawy dokonania opłaty kary za całość wartości danej rzeczy. Kwota ustalana jest na miejscu przez MS APART za porozumieniem z GOŚCIEM według stawek rynkowych.

6.7. GOŚĆ ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową GOŚĆ nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.

6.8. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w APARTAMENCIE jest zabronione,w przypadku złamania zakazu GOŚĆ będzie obciążony kwotą 400 zł w celu dearomatyzacji apartamentu.

7. REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU GOŚCIA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

7.1. GOŚCIOM nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

7.2. Rezerwacja może zostać bezpłatnie anulowana do 30 dni przed terminem przyjazdu. Zapłacona kwota zadatku podlega zwrotowi w ciągu 180 dni od anulowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 15 zp ust. 4.

7.3. W przypadku skrócenia pobytu w APARTAMENTACH, MS APART po opłaceniu rezerwacji zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. MS APART nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez GOŚCIA okres pobytu.

7.4. W przypadku rezygnacji przez GOŚCIA z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

7.5. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowoduje anulowanie rezerwacji.

7.6. W razie wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez GOŚCIA rezerwacji, MS APART zależnie od dostępności APARTAMENTÓW proponują zmianę terminu lub inny APARTAMENT o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, MS APART odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.

7.7. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany APARTAMENTU.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. . W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego. Dane osobowe Gościa zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

 

BON TURYSTYCZNY

Jeśli jesteś posiadaczem Bonu Turystycznego zapraszamy do opłacenia pobytu w naszych apartamentach* Płatność Bonem Turystycznym możliwa jest jedynie w przypadku rezerwacji bezpośredniej : telefonicznej, poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej lub poprzez adres rezerwacje@ms-apart.pl oraz przez system rezerwacji online.

  • Płatność Bonem realizujemy po zameldowaniu się w apartamencie.
  • W przypadku braku możliwości uiszczenia płatności za pomocą Bonu Gość zobowiązany jest do zapłaty całościowo za pobyt.
  • * możliwość płatności nie dotyczy każdego apartamentu, prosimy o kontakt w sprawie chęci płatności bonem przed wyborem lokalu.

 

RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na korzystanie z usług internetowych. W niniejszym części Polityki Prywatności znajdziecie Państwo informacje zgodne z art. 13 RODO wypełniające obowiązek informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed skorzystaniem z naszej Strony.

2. Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Wyrażając zgodę na za pośrednictwem naszej strony internetowej na przetwarzanie danych, wyrazicie Państwo zgodę, abyśmy przetwarzali następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Proszę pamiętać, że zgodnie z RODO pojęcie zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W przypadku naszej strony internetowej Państwa zgoda nastąpi poprzez dokonanie rezerwacji lub wysłanie formularza kontaktowego. Publikujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe.

3. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony www.ms-apart.pl jest MS APART Marlena Szawioła ul. Zofii Nałkowskiej 1 57-320 Polanica Zdrój, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr NIP: 8831833729.

4. Dane kontaktowe Administratora: telefon: 788 222 633, adres e-mail: biuro@ms-apart.pl, adres do korespondencji: ul. Zofii Nałkowskiej 1 , 57-320 Polanica Zdrój.

5. Firma nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych albowiem zgodnie z RODO nie ma obowiązku jego ustanowienia.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla obsługi rezerwacji, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i wystawienia dokumentów księgowych oraz za zgodą Państwa zostaną udostępniane naszym partnerom.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) RODO.

8. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora.

9. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat.

11. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

12. Prawo dostępu, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art. 15 RODO.

13. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

14. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

15. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje – poprzez gromadzenie plików “cookies”

16. Prawo do usunięcia, o którym mowa w pkt. 12 (prawo do bycia zapomnianym) oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.17.Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w pkt. 1 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.18. Prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

19.Prawo do przeniesienia danych, o którym mowa w pkt. 12 oznacza, iż Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

20.Przysługuje Państwu prawo do prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może nastąpić poprzez wysłanie korespondencji e-mail albo korespondencji tradycyjnej na adresy wskazane w niniejszej Polityce prywatności.

21.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza RODO

22.Podanie przez Państwa danych osobowych za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie jest warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Administratora (warunkiem zawarcia umowy). Brak podania danych uniemożliw prawidłowe wykonanie usługi a tym samym uniemożliwi zawarcie umowy w zakresie oferowanym przez Administratora. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych jednakże brak ich podania uniemożliwi zawarcia umowy i skorzystanie z usług.

23. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ani profilowania. Profilowaniem w rozumieniu RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

POLITYKA „COOKIES”

– Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

– Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

– Pliki Cookies wykorzystywane są celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– Podmiotem zamieszczającym pliki Cookies i mającym do nich dostęp jest MS APART Marlena Szawioła. Macie Państwo w każdym momencie możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.